جمعه, 30 فروردين 1398
دکتر حيدر زرقي

 

" رزومــه "

 

الف) مشخصات فردي

نام ونام خانوادگي : محسن قدس روحاني 

محل تولد : مشهد                                    تاريخ تولد : 1/6/1347         

شماره شناسنامه : 73277                        محل صدور : مشهد

محل كار : مركز آموزش عالي شهيد هاشمي نژاد(جهاد كشاورزي) مشهد

نحوه همكاري : عضو رسمي هيات علمي آموزشي وزارت جهاد كشاورزي ( استاديار پايه 20) و دانشگاه جامع علمي كاربردي(كد مدرسي 3130)

تلفن : 5-8717071 0511                               فاكس : 8717142 0511                      همراه 09155122611

پست الکترونیکی : Qhods@yahoo.com

ب ) سوابق تحصيلي

1 فارغ التحصيل دوره كارشناسي در رشته علوم و صنايع غذايي از دانشگاه صنعتي اصفهان با رتبه ممتاز ( 1371 )

2 - كسب رتبه اول در آزمون ورودي كارشناسي ارشد  ( 1371 )

3 فارغ التحصيل دوره كارشناسي ارشد در رشته علوم و صنايع غذايي از دانشگاه تربيت مدرس با معدل كل 18 ( 1374 )

4 فارغ التحصيل دوره دكترا  در رشته علوم و صنايع غذايي از دانشگاه فردوسي مشهدبا معدل آموزشي 18وپايان نامه 20(درجه عالي)(1388).                         

5- انتخاب به عنوان دانشجوی بسیجی نمونه در مقطع دکترا در سطح کشور و دريافت لوح تقدير ازمعاون اول رياست محترم جمهور 1385

6- انتخاب به عنوان دانشجوی نمونه دانشگاه فردوسي مشهد در مقطع دکترا 1386

7- انتخاب به عنوان دانشجوی نمونه وزارت علوم در مقطع دکترا در سطح  کشور و دريافت لوح تقدير از رياست محترم جمهور 1387

8- عضويت در بنياد ملي نخبگان-1389

 

پ ) سوابق آموزشي

تدريس دروس :

1 شيمي  مواد غذايي : دانشگاه جامع علمي كاربردي مركز آموزش عالي شهيد هاشمي نژاد

2 شيمي شير و فراورده هاي لبني : دانشگاه جامع علمي كاربردي- مركز آموزش عالي شهيد هاشمي نژاد

3 تكنولوژي لبنيات 1 و 2 : دانشگاه جامع علمي كاربردي- مركز آموزش عالي شهيد هاشمي نژاد

4- ويژگي هاي فيزيكوشيميايي و عمل كنندگي اجزاء شير- دانشگاه جامع علمي كاربردي  -مركزآموزش عالي شهيد هاشمي نژاد

5- تكنوزي فراورده هاي لبني منجمد- دانشگاه جامع علمي كاربردي  -مركزآموزش عالي شهيد هاشمي نژاد

6- ارزيابي حسي فراورده هاي لبني- دانشگاه جامع علمي كاربردي  -مركزآموزش عالي شهيد هاشمي نژاد

ت ) سوابق كاري و اجرايي

1- حضور در جبهه هاي دفاع مقدس به مدت 12 ماه

2 همكاري در راه اندازي پايلوت صنايع غذايي جهاد دانشگاهي مشهد ( 1375 )

3 عضو هيات علمي آموزشي وزارت جهاد كشاورزي از سال 1376

4 - تجهيز و راه اندازي آزمايشگاه هاي ميكروبيولوژي و تجزيه مواد غذايي مركز آموزش عالي شهيد هاشمي نژاد ( 1376 )

5 عضو كميته اجرايي دومين همايش سراسري علمي- كاربردي فراورده هاي لبني كشور ( 1377 )

6 انتخاب به عنوان استاد نمونه مركز آموزش عالي شهيد هاشمي نژاد در سال هاي 1377 ، 1378و1387

7 مدير گروه صنايع غذايي مركز آموزش عالي شهيد هاشمي نژاد ( 1380الي 81 و1388 الي90)

8 عضو كميته اجرايي كارگاه آموزشي بين المللي فراورده هاي تخميري شير ( 1381 )

9 عضو كميته اجرايي كارگاه آموزشي فرهنگ مصرف شير و فراورده هاي شيري ( 1382 )

10- همكاري در راه اندازي پايلوت شير و فراورده هاي شيري مركز آموزش عالي شهيد هاشمي نژاد ( 1382 و 83 )

11-عضو تيم طراحي برنامه درسي كارشناسي ارشد شيردانشگاه جامع علمي- كاربردي(1385)

12- عضو كميته علمي اولين همايش ملي فراوري پسته ( 1386 )

13- عضو كميته علمي اولين همايش ملي صنعت فراوري شير و صنايع وابسته ( 1389 )

14- عضو تيم طراحي برنامه درسي كارشناسي  شير به روش پودماني (1389)

15- رئيس كمسيون تدوين استاندارد پنير موزارلاي كم چرب(1389)

16-دبير كمسيون تدوين استاندارد پنير سفيد ايراني(1389)

17- مسئول بسيج اساتيد مركز آموزش عالي شهيد هاشمي نژاد(1389- ادامه دارد)

18- معاون آموزشي و پژوهشي مركز آموزش عالي شهيد هاشمي نژاد(1392- ادامه دارد)

 

ث ) سوابق پژوهشي

1-      بررسي امكان توليد پنير سويا جهاد دانشگاهي مشهد 1372 تا 74 - همكار

2-     استفاده از باكتريهاي اسيد لاكتيك در توليد پنير سويا جهاد دانشگاهي مشهد 1376- همكار

3-     بررسي راهكارهاي افزايش مصرف سرانه شير و فراورده هاي شيري- سازمان جهادكشاورزي- 1385 - همكار

4-     بررسي امكان اتوماسيون تجهيزات فراوري شير-1389- مجري

5-     بررسي اثر كاهش چربي بر ويژگي هاي كيفي پنير فتاي فراپالايش-1389- همكار  

6-     بررسي اثر جايگزين هاي چربي بر ويژگي هاي بافتي پنير فتاي كم چرب-1389- همكار

ج ) تاليفات

1-   ترجمه كتاب " تكنولوژي شير و فراورده هاي لبني " - انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد چاپ اول 1374، دوم 1375 ، سوم 1381 ، چهارم 1384، پنجم1385، ششم1387، هفتم1388

2-     تاليف كتاب "مباني شيمي شير " دانشگاه جامع علمي - كاربردي چاپ اول 1385، دوم1387

3-     تاليف كتاب " اصول فرآوري شير وفرآورده هاي شیری " -  سازمان تحقيقات وآموزش كشاورزي -1385

4-  تاليف كتاب " فن آوري هاي نوين صنايع غذايي " (همكاران ) واژگان خرد- 1385

چ ) مقالات

1.Ghods Rohani , M . Razavi,S.M.M , Mazaheri Therani M . , 2000 , Evaluation of tofu characteristics according to Iranian preference  , ISPUC – III,15-20 Oct .,Tsucuba,Japan .

2- Ghods Rohani , M .,Rashidi,H. Razavi,S.M.M , Mazaheri Therani M. Improving textural and sensory characteristics of low-fat UF feta cheese made with fat replacers.JAST.vol.16.num.5.2014.

 

3-توليد پنير سويا (تافو) مطابق با ذائقه ايراني آذر 1375 - نهمين كنگره صنايع غذايي ايران

4-تكنولوژي ساخت انبارهاي سيب زميني - خرداد 1377 - همايش بزرگ صنايع غذايي ايران

5-استفاده از LPC در توليد انواع پنير شهريور 1377 - دومين همايش سراسري فراورده هاي لبني كشور

6-ويژگي ها و محاسبات غشاهاي مورد استفاده در صنعت پنير سازي شهريور 1377 - دومين همايش سراسري   فراورده هاي لبني كشور

7-بيوتكنولوژي و تاثير آن در آينده  مواد غذايي - بهمن 1379 - همايش بيوتكنولوژي و آينده

8-توليد اسيد سيتريك از  ملاس توسط كپك آسپرژيلوس نيجر - بهمن 1379 - اولين كنگره بيولوژي كاربردي ايران

9-توليد عصاره مخمر بهمن 1379 - اولين كنگره بيولوژي كاربردي ايران

10-ليپوليز و تندشدن هيدروليتيك در شير و فراورده هاي لبني - آبان 1380 -  دوازدهمين كنگره صنايع غذايي ايران

11-بررسي خواص ضد ميكروبي و كاربردهاي صنعتي لاكتوفرين - آبان 1380 -  دوازدهمين كنگره صنايع غذايي ايران

12- اهميت وجود باقيمانده آنتي بيوتيك ها در شير و روش هاي جلوگيري از آن - آبان 1380 -  دوازدهمين كنگره صنايع غذايي ايران 

13 - مقايسه تاثير فرايندهاي مختلف حرارتي بر خصوصيات باكتريولوژيكي ،  تغذيه اي و فيزيكوشيميايي شير - آبان 1380 -  دوازدهمين كنگره صنايع غذايي ايران

14- مروري بر ارزش تغذيه اي شير و تركيبات آن ماهنامه خوشه سال اول شماره اول ودوم-1383

15- بهينه سازي عوامل مؤثر بر خصوصيات كمي وكيفي پنير سويا (تافو) دانشگاه فردوسي مشهد مجله پژوهش هاي علوم وصنايع غذايي ايران جلد 1 شماره 1- نيمه اول 1384

16- بررسي پديده حساسيت به لاكتوز شير و شيوه هاي مقابله با آن  - فصلنامه نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي سال سوم شماره يازدهم- بهار 1385

17-بررسي تاثير شرايط مختلف فرايند بر ويژگي هاي شيميايي و حسي پنير فتاي فراپالايش توليد شده از مخلوط شير گاو وشير سويا- فصلنامه علمي پژوهشي علوم و صنايع غذايي ايران دوره 6- شماره1- بهار1388

18- بررسي تاثير دوره نگهداري بر ويژگي هاي فيزيكي، شيميايي و حسي پنير فتاي فراپالايش توليد شده از مخلوط شير گاو وشير سويا- مجله پژوهش هايي علوم و صنايع غذايي ايران جلد6- شماره3-1389

19- بررسي تاثير شرايط مختلف فرايند بر ويژگي هاي فيزيكي پنير فتاي فراپالايش توليد شده از مخلوط شير گاو وشير سويا- فصلنامه علمي پژوهشي علوم و صنايع غذايي ايران 36-(9)-1391

20- تاثير كاهش درصد چربي و مقدار كلريد كلسيم بر ويژگي هاي حسي و بافتي پنير فتاي فراپالايش حاصل از پودر ناتراوه شير- مجله پژوهش هاي علوم و صنايع غذايي ايران- جلد 7- شماره3- پائيز1390

21- تعيين ويژگي هاي انعقاد پذيري و شيميايي  پنير فتاي فراپالايش حاصل از پودر ريتنتيت در سطوح مختلف چربي و كلرور كلسيم- مجله علوم و صنايع غذايي ايران- دوره9- شماره35- تابستان1391

22-  تاثير تغييرات تك نوكلئوتيدي در  ژن هاي كاپا كازيين، استئوپونتين و  PPARGC1A بر صفات توليد شير و كيفيت پنير سازي در گاو براون سوئيس-  مجله بيوتكنولوژي كشاورزي- در دست چاپ

ح) داوري مقالات

1- همكاري با مجله علمي پژوهشي  علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

2- همكاري با مجله علمي پژوهشي  پژوهش هاي علوم و صنايع غذائي ايران

خ) ثبت اختراع

1- طراحي سيستم اتوماسيون تجهيزات فراوري شير

د) دوره هاي آموزشي

1- كارگاه آموزشي بين المللي فراورده هاي تخميري شير ( 1381 )

2- كارگاه آموزشي  GMP( 1388 )

3- كارگاه آموزشي تكنولوژي توليد انواع پنير ( 1389 )

4- كارگاه آموزشي ارزيابي بافت و رئولوژي مواد غذائي(1389)

ذ) راهنمائي و مشاوره

1-  كاربرد سيستم هاي هوشمند جهت ارزيابي ريسك هاي مكروبي در فرايند توليد فراورده هاي لبني ومقايسه آن با برخي روش هاي كلاسيك- پايان نامه دكتراي تخصصي- معصومه مهربان- دانشگاه فردوسي مشهد- استاد مشاور

2- بهينه سازي ويژگي هاي فيزيكو شيميايي و حسي پنير فتاي فراپالايشي كم چرب- پايان نامه دكتراي تخصصي- حسن رشيدي- دانشگاه فردوسي مشهد- استاد مشاور

3- بررسي تاثير پلي مورفيسم ژن PPARGC1A بر تركيبات شير و پنير سازي در گاو براون سوئيس-  پايان نامه كار شناسي ارشد- مير جلال هاشمي- دانشگاه آزاد اسلامي واحد كاشمر- استاد مشاور

4- بررسي تاثير پلي مورفيسم ژنهاي اوستئوپونتين و كاپاكائين  بر تركيبات شير و پنير سازي در گاو براون سوئيس-  پايان نامه كار شناسي ارشد- هادي غلامي- دانشگاه آزاد اسلامي واحد كاشمر- استاد مشاور

5- بررسی ویژگی های انعقادی، فیزیکی، شیمیایی و حسی پنیر سفید ایرانی منعقد شده با پروتئاز گیاه پنير باد (Withania coagulans) در مقایسه با رنت قارچي- پايان نامه كار شناسي ارشد- دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي-درماني شهيد بهشتي- مريم بيگمي- دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي-درماني شهيد بهشتي- استاد راهنماDOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0