جمعه, 30 فروردين 1398
دكتر سونيا زكي زاده

 

نام و نام خانوادگي: سونيا زكي زاده

تاريخ تولد: 1351

سال اخذ مدارك و نام محل اخذ مدارك:

مهندسي دامپروري (كارشناسي) 1373؛  دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد

مهندسي علوم دامي گرايش ژنتيك و اصلاح نژاد 1376؛ دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد

دكتراي تخصصي ژنتيك و اصلاح نژاد دام 1385؛ دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران

عناوين مسئوليتها (اجرايي، عضويت در مجامع علمي، فرهنگستان، ويراستار علمي مجلات علمي و ...) :

معاون گروه علوم دامي مجتمع آموزش جهاد كشاورزي

عضو سازمان نظام مهندسي كشاورزي

عضو انجمن علوم دامي خراسان

عضو انجمن طيور WPSA شاخه ايران

عضو انجمن International Society for Animal Genetics

مسئول بخش ثبت مشخصات و اصلاح نژاد گاوداري طرق

مسئول رشته كارشناسي پرورش طيور مجتمع آموزش جهاد كشاورزي

كارشناس مسئول پژوهشي  مجتمع آموزش جهاد كشاورزي

زمينه هاي آموزشي (درس هاي تدريس شده در دوره ها و مقاطع مختلف):

آمار و طرح آزمايشات كشاورزي (كارشناسي و كارداني)

ژنتيك حيواني؛ كارشناسي طيور

ژنتيك و اصلاح نژاد مقدماتي؛ كارشناسي پرورش گاو و گاوميش

ژنتيك و اصلاح نژاد كاربردي؛ كارشناسي پرورش گاو و گاوميش

زبان تخصصي (كارشناسي)

انتشارات علمي (شامل كتب، مقالات، مجموعه مقالات كنفرانس هاو ...) :

1.       بررسی برخی عوامل موثر بر میزان تولید شیر در نژاد هلشتاین گاوداری صنعتی پالاهنگ. 1380. افتخار شاهرودی، ف، س. زکی زاده، ح. نصیری مقدم. پژوهش و سازندگی 51، 68-71

2.      Commercial poultry production in Iran. 2002. Zohravi, M., S. Zakizadeh. 11th European poultry conference. Archive für Geflügelkunde. 66, 171

3.       بررسی چندشکلی جایگاه اینترون 3 ژن هورمون رشد در گاوهای نژاد مازندرانی و سرابی با استفاده از روش PCR-RFLP. 1383. زکی زاده س.، س. ر. میرایی آشتیانی، ق. رحیمی، ا. نجاتی جوارمی، م. مرادی شهربابک، پ. راینیکه، م. رایسمن، ا. مسعودی، م. ح. بنابازی، س. امیری نیا، ح. عمرانی، س. ا. میرهادی. مجموعه مقالات اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور. 854-856

4.      Estimation of genetic and phenotypic parameters of total milk production in Suran Holstein dairy farm. 2004. Zakizadeh S., A. Horufi, M. Qolipur. J. Anim. Sci., Vol 82, Suppl. 1

5.      POLYMORPHISM OF PIT1 IN THREE NATIVE IRANIAN CATTLE AND HOLSTEIN BY PCR-RFLP AND SEQUENCING.2005. Zakizadeh, S.1, Miraei Ashtiani, S.R.1, Rahimi, G.2, Nejati Javaremi, A.1, M. Moradi-Shahrbabak, M. Reissmann, P. Reinicke. 13th Multi-disciplinary Iranian Researchers Conference in Europe. July 2005. Leeds, UK.

6.       بررسی چندشکلی جایگاه هورمون رشد در سه نژاد بومی ایران و هلشتاین با استفاده از PCR-RFLP. 1384. زکی­زاده س.، س. امیری نیا، م. رایسمن، پ. راینیکه، ق. رحیمی، ح. عمرانی، م. مرادی شهربابک، ا. مسعودی، س. ر. میرایی آشتیانی، س. ا. میرهادی، ا. نجاتی جوارمی. چکیده مقالات چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران. 84

7.       بررسی چند شکلی ژن Pit1 در سه نژاد بومی ایران و هلشتاین با استفاده از PCR-RFLP و تعیین توالی. 1384. . زکی زاده س.، م. رایسمن، پ. راینیکه، ق. رحیمی، م. مرادی شهربابک، ، س. ر. میرایی آشتیانی، ا. نجاتی جوارمی. چکیده مقالات چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران. 84

8.      Analysis of Kappa casein polymorphism in three Iranian native cattle and Holstein breeds by PCR-RFLP. 2006. Zakizadeh S., G. Rahimi, A. Nejati-Javaremi, M. Reissmann, S. R. Miraee-Ashtiani, M. Moradi Shahrbabak, P. Reinecke. Proceedings of the British Society of Animal Science. March 2006, York, UK,  pp 89

9.      Analysis of Bovine Growth Hormone Gene Polymorphisms in three Iranian Native Breeds and Holstein Cattle (in press). Biotechnology, ISSN: 1682-296x

10. Analyses of selection effect based on Kappa Casein gene on milk yield production of Iranian Sarabi cattle breed using stochastic simulation. Zakizadeh, S.1, A. Jahan Bakhshi 2, A. Nejati-Javaremi 2, M. Reissmann 3, G. Rahimi4. accepted for World Congress of Computers in Agriculture and Natural Resources (WCCA), July 2006, Orlando, USA

11.                        ANALYSIS OF POUF1 GENE

POLYMORPHISM IN THREE IRANIAN NATIVE AND HOLSTEIN CATTLE

BY PCR-RFLP. S. Zakizadeh, M. Reissmann, G. Rahimi, A. Nejati Javaremi, P. Reinecke, S. R. Mirae-Ashtiani, M. Moradi Shahrbabak. 8th World Congress On Genetics Applied to Livestock Production. Agust 2006, Belo Horizonte, Brazil.
(
http://iprociencia.locaweb.com.br/images/programaCompleto.pdf)

 

 

 

زمينه هاي تحقيقاتي مورد علاقه ( و طرح هاي در حال اجرا) :

تخمين پارامترهاي ژنتيكي

ژنتيك كمي

ژنتيك ملكولي

 

آدرس پست الكترونيكي

sonia_zaki@yahoo.com


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0