جمعه, 30 فروردين 1398
مهندس سعيد عزيزي

نام و نام خانوادگي: سعيد عزيزي

مدارك تحصيلي و محل اخذ:

مهندسي زراعت و اصلاح نباتات ( كارشناسي ) 1372- دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

عناوين و مسووليتها:

1- مسوول امتحانات: 1377-1374 (مركز آموزش كشاورزي مشهد)

2- كارشناس مسوول شبانه روزي و رفاه: 1384-1374 (مركز آموزش كشاورزي مشهد)

3- كارشناس مسوول امور اداري: 1385-1384 (مجتمع آموزش جهاد كشاورزي خراسان)

4- كارشناس مسوول مزارع آموزشي و توليدي گروه در طرق: 1385- ادامه دارد.

زمينه هاي آموزشي ( دروس تدريس شده و ... )

1- ديمكاري

2- اكولوژي


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0