جمعه, 30 فروردين 1398
مهندس حسين روحاني


نام و نام خانوادگی: حسین روحانی                   

لیساس- مهندسی کشاوزی ( ترویج و آموزش کشاورزی )- دانشگاه تهران- سال 1371

فوق لیسانس- مهندسی کشاورزی ( ترویج و آموزش کشاورزی )- دانشگاه تربیت مدرس- سال 1375

گواهینامه صلاحیت مدرسی- دانشگاه تربیت مدرس – سال 1375

تشویقات و لوح تقدیر

مدرس نمونه مرکز آموزش عالی شهید هاشمی نژاد- 1379- تایید: رئیس سازمان جهاد سازندگی خراسان

کارشناس نمونه سازمان جهاد کشاورزی خراسان- 1382- تایید: رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان- استانداری خراسان

آموزشگر نمونه پژوهشی مراکز آموزشی وزارت جهاد کشاورزی- 1382- تایید: معاون آموزش و تجهیز نیروی انسانی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

 

عناوین و مسوولیت ها:

کارشناس ترویج- ( 1372-1371 )- مدیریت کشاورزی شهرستان گناباد

کارشناس مطالعات و ارزشیابی ( 1374-1373 به صورت نیمه وقت )- معاونت ترویج و مشارکت مردمی وزارت جهاد سازندگی

کارشناس پژوهشی و مدرس ( عضو هیات علمی مشمول ) – ( 1379-1375 – مرکز آموزش عالی شهید هاشمی نژاد مشهد

سرپرست امور پژوهشی – ( 1380-1379 )- مرکز آموزش عالی شهید هاشمی نژاد مشهد

کارشناس مسوول آموزش – به مدت 4 ماه - مرکز آموزش عالی شهید هاشمی نژاد مشهد

مدیرگروه منابع طبیعی-(  1382-1380 )- مرکز آموزش عالی شهید هاشمی نژاد مشهد

معاون آموزشی و پژوهشی- ( 1382-1385 )- مجتمع آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی

مدرس و مسوول رشته گیاهان دارویی و معطر (1/4/85 ، تاكنون) مجتمع آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی

دبیر کمیته راهبردی وب سایت مجتمع – (1384، تاكنون)– مجتمع آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی

عضویت در مجامع و شوراها

شورای آموزش – مجتمع آموزش جهاد کشاورزی خراسان ( 1380-1385 )

شورای پژوهشی- مجتمع آموزش جهاد کشاورزی خراسان ( 1380-1385 )

شورای برنامه ریزی – مجتمع آموزش جهاد کشاورزی خراسان ( 1382-1385 )

کمیته استانی مراکز یادگیری محلی ( C.L.C. )- مدیریت ترویج و مشارکت مردمی خراسان

کمیته آموزش شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان- سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان ( 1382-1385 )

عضو انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران

عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان

عضو کار گروههای تخصصی سازمان جهاد کشاورزی خراسان  ( 1382-1384 )

 

4- زمینه های آموزشی و تدریس:

بررسی مسائل کشاورزی ایران       ضمن خدمت کارکنان ( کارشناسی )

ترویج و آموزش کشاورزی               ضمن خدمت کارکنان ( کارشناسی )

مدیریت در ترویج                          ضمن خدمت کارکنان ( کارشناسی )

نظارت و ارزشیابی                        ضمن خدمت کارکنان ( کارشناسی )

آموزش بزرگسالان               ضمن خدمت کارکنان ( کارشناسی )

جامعه شناسی روستایی و ترویج   کاردانی علمی – کاربردی

ترویج و آموزش دامپروری                کاردانی علمی – کاربردی

ترویج و آموزش دامپروری                کارشناسی علمی – کاربردی

نوآوری و نوپذیری                کارشناسی مدیریت توسعه روستایی

مبانی ترویج کشاورزی                  کارشناسی ارتباطات اجتماعی

سمینار آموزشی                          کاردانی ترویج و توسعه روستایی

برنامه ریزی ترویجی            کاردانی ترویج و توسعه روستایی

کارآموزی                           کاردانی ترویج و توسعه روستایی

پروژه کارشناسی                         کارشناسی ارتباطات اجتماعی

کارآفرینی                          کاردانی و کارشناسی علمی – کاربردی

5- انتشارات علمی

عنوان مقاله                                                               نام مجله / سمینار و ...         سال

جنبه های اثربخشی در مدیریت فعالیت های آموزشی و ترویجی                   جهاد        سال هفدهم شماره 201

آموزش کشاورزی در جمهوری فدرال آلمان                        جهاد                  سال هفدهم شماره 192

عوامل موثر در تصمیم گیریهای آموزشی                           رشد تکنولوژی آموزشی        1374

ابعاد یک برنامه کامل آموزش کشاورزی                            جهاد                  سال پانزدهم شماره 175

آموزش های علمی – کاربردی نیاز دیروز, ضرورت امروز        روزنامه خراسان    1377

نظری به سیاست و سیاستگذاری در توسعه کشاورزی      فصلنامه دانشگاه آزاد اسلامی گناباد شماره سوم

آموزش های علمی – کاربردی رهیافتی در بهینه سازی آموزش عالی کشاورزی    اولین کنفرانس بهینه سازی و کابردهای آن                                                                            آبان ماه 1377 دانشگاه فردوسی مشهد

آموزش های علمی – کاربردی، چالش ها، ضرورتها و الگوها با تاکید بر تجربه مرکز آموزش عالی شهید هاشمی نژاد                                                                               دومین همایش علمی – آموزشی موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی جهاد کشاورزی                                      بهمن ماه 1378- کرج

تحلیل وضعیت موجود نانواییهای شهرستان مشهد             اولین سمینار بهبود وضعیت گندم، آرد و نان  مشهد مقدس بهمن ماه 1380

ارزشیابی آموزشی، راهبردی فرآوری آموزش های علمی – کاربردی               چهارمین همایش آموزش های علمی – کاربردی                                                                    تبریز- 1381

آموزش های علمی – کاربردی، اهمیت، ضرورت ها و چالش ها                      کنگره راهبردهای توسعه علمی کشور                                                                               آذرماه 1381- دانشگاه تهران

روش شناسی ارزشیابی آموزشی، راهبردی فرآوری آموزش های علمی – کاربردی         کنگره راهبردهای توسعه علمی کشور                                                                       آذرماه 1381- دانشگاه تهران

تعیین میزان تغییرات مهارت حرفه ای دانشجویان رشته پرورش گاو و گاومیش مراکز آموزش وزارت جهاد کشاورزی                                                                               پنجمین همایش های آموزش های علمی - کاربردی                                                                               اردیبهشت ماه 1383- شیراز

 


7- طرح های مطالعاتی و تمام شده

عنوان طرح                                                          سمت در طرح           زمان اجرا     سازمان مجری

بررسی بخش آموزش عالی شمال و مرکز خراسان     مجری مشترک          1376          استانداری خراسان

بررسی نگرش کارکنان اداره کل منابع طبیعی خراسان نسبت به معاونین و مدیرکل         مجری مشترک         1378                                                                        اداره کل منابع طبیعی خراسان

بررسی نگرش کارکنان معاونت آموزش و تحقیقات سازمان جهاد سازندگی خراسان نسبت به مدیران ( طرح برگزیده هفته پژوهش )                                                           مجری مشترک          1377          سازمان جهاد سازندگی خراسان

بررسی نیازهای آموزشی زنان روستایی ایران           همکار اصلی             1374          معاونت ترویج و مشارکت مردمی وزارت جهاد سازندگی

بررسی نگرش مدیران و کارکنان سازمان جهاد سازندگی خراسان نسبت به رئیس سازمان        همکار اصلی  1378                                                                        سازمان جهاد کشاورزی خراسان

طراحی الگوی ارزشیابی دوره آموزشی مرتعداری وزارت جهاد سازندگی       مجری مشترک       1374  معاونت ترویج و مشارکت مردمی وزارت جهاد سازندگی

بررسی مسائل، مشکلات و موانع فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در جریان آموزش زنان روستایی ایران   همکار اصلی                                                                        1374          معاونت ترویج و مشارکت مردمی وزارت جهاد سازندگی

بررسی میزان تغییرات نگرش دانشجویان مرکز آموزش عالی شهید هاشمی نژاد نسبت به رشته های علمی - کاربردی                                                                        مجری         1374      مرکز آموزش عالی شهید هاشمی نژاد

سنجش نگرش کارکنان سازمان جهاد سازندگی خراسان نسبت به فعالیت های اداره رفاه و تعاون در سال 78  همکار اصلی                                                                1378          سازمان جهاد سازندگی خراسان

بررسی تغییرات رفتار حرفه ای دانشجویان رشته های پرورش گاو و گاومیش و پرورش طیور مراکز آموزش عالی جهاد ورودی 77-76 ( طرح اصلی )                                            همکار اصلی             1380          موسسه آموزش عالی علمی – کاربردی وزارت جهاد کشاورزی

بررسی تغییرات رفتار حرفه ای دانشجویان رشته فرش دستباف مراکز آموزش عالی جهاد ورودی 77-76 ( طرح ملی )                                                                        همکار اصلی             1381          موسسه آموزش عالی علمی – کاربردی وزارت جهاد کشاورزی

بررسی میزان موفقیت شاخه های کاردانش جهاد سازندگی سبزوار طی سالهای 75-74 استاد راهنما  1379  مرکز آموزش عالی شهید هاشمی نژاد

بررسی نیازهای زنان روستایی شهرستان دره شهر با تاکید بر نیازهای آموزشی  استاد راهنما  1378  مرکز آموزش عالی شهید هاشمی نژاد

سنجش میزان رضایت مندی شاغلین در کارگاههای ابریشم کشی شهرستان تربت حیدریه        استاد راهنما  1378                                                                        مرکز آموزش عالی شهید هاشمی نژاد

بررسی نگارش کارکنان معاونت های سازمان جهاد سازندگی خراسان نسبت به مدیران   مجری  1378  سازمان جهاد سازندگی خراسان

بررسی نگرش مدیران سازمان جهاد کشاورزی خراسان نسبت به ترویج و عوامل موثر بر آن        مجری  1381  معاونت ترویج سازمان تات

بررسی نگرش کشاورزان کلزا کار خراسان نسبت به توسعه کشت کلزا        همکار اصلی          1382  مدیریت ترویج و مشارکت مردمی استان خراسان

بررسی وضعیت موجود نانواییهای شهرستان مشهد   مجری         1380      شرکت M.B.G.

بررسی پتانسیل های مدیریتی سازمان جهاد کشاورزی خراسان ( مدیریابی )      مجری مشترک         1380  حوزه ریاست سازمان جهاد کشاورزی خراسان

بررسی نقش مهارتهای حرفه ای مدیران ترویج کشاورزی و منابع طبیعی در اثر بخشی ترویجی آنان ( مطالعه موردی خراسان ) ( پایان نامه کارشناسی ارشد )                مجری         1375      معاونت ترویج و مشارکت مردمی وزارت جهاد سازندگی و دانشگاه تربیت مدرس

 

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه:

1- آموزش های علمی – کاربردی کشاورزی شامل ( ارزشیابی، روش های تدریس، فرآیند اجرایی و ... ).

2- آموزش های فنی و حرفه ای کشاورزی ( اثربخشی و کارآیی، روش ها، عنوان آموزشی و ... )

3- مدیریت ترویج

شهروند برتر مشهد مقدس- 1383 – تایید: شهرداری مشهد- شورای اسلامی شهر مشهد- جشنواره انتحاب شهروند برتر


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0