جمعه, 30 فروردين 1398
مهندس ناصر بيك زاده


نام و نام خانوادگی: ناصر بیک زاده

مدارک تحصیلی و محل اخذ آن:

كترشناسي: مهندسي كشاورزي، گیاهپزشکی 1374- دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد : مهندسي كشاورزي – گرایش بیماری شناسی گیاهی، 1377- دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

عناوین و مسوولیتها:

جانشین مدیر گروه علوم زراعی و باغی ( 1380- ادامه دارد )

عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ( 1380- ادامه دارد )

عضو انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران ( 1374- ادامه دارد )

مسوول رشته گیاهپزشکی مجتمع آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی ( 1383- ادامه دارد )

عضو هیات علمی مجتمع آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی ( 1379- ادامه دارد )

زمینه های آموزشی:

تديس در مقطع كارداني در رشته هاي ذيل از سال 1380:

عوامل بیماری زای گیاهی

اصول و روشهای مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی

گیاهپزشکی گیاهان باغی

گیاهپزشکی گیاهان زراعی

گیاهپزشکی صیفی و سبزی

گیاهپزشکی درختان غیر مثمر و زینتی

سم شناسی

حفاظت و حمایت

آفات و بیماریهای گیاهان مرتعی

دروس مرتبط با گیاهپزشکی مانند بیماری های گندم، بیماری های چغندر قند و ... در آموزش کارکنان

انتشارات علمی ( شامل کتاب، مقالات و ... )

1- ن. بیک زاده- ب. جعفرپور- م. ف. رستگار و آ.ر. وارسته. 1380. بررسی ویروس X سیب زمینی در شمال خراسان. دانش کشاورزی- شماره 2 جلد 11- صفحات 21-7.

2- ن. بیک زاده. 1381- ناجورزایی در مزارع سیب زمینی. فصلنامه آموزشی- ترویجی هم ولایتی- سال دوم – شماره چهارم. صفحات 18-16

3- ن. بیک زاده- ا. ظهور پرالک. 1381- کنترل تلفیقی پژمردگی باکتریایی گندم- فصلنامه آموزشی – ترویجی همولایتی- سال دوم – شمار پنجم- صفحات 14-12

4- ا. ظهور پرالک و ن. بیک زاده. 1381. پوسیدگی نرم و ساق سیاه سیب زمینی. فصلنامه آموزشی- ترویجی همولایتی- سال دوم- شماره ششم- صفحات 34-32

5- ن. بیک زاده- 1382- تشخیص بیماری های گوجه فرنگی

6- س.ع. رضوی و ن. بیک زاده- 1380. مدیریت گل جالیز ( نشریه ترویجی )- مدیریت ترویج و آموزش کشاورزی خراسان

 

7- N.Beiczadeh.2004.Investigation on potato virus X. in North of khorasan. 15 th International plant protection conjress in Beijing, 11-16 May, 2004.

8- S.Forotani; B.jafar pour ; M.F. Rastegar and N.Beiczadeh.2004 occurance of PVX strain group 1 in Hran. 15 th International Plant protection congress in Beijing, 11-16 May, 2004.

 

9- ن. بيك زاده- س.ع.رضوي و ح.ر. كبيريان. 1384- راهنماي بيماريهاي جو ( نشريه ترويجي ) سازمان جهاد كشاورزي خراسان

10- N.Beiczadeh. 2005. Detection and geographical distribution of potato leaf roll virus and its vectors in khorasan. International Plant virus Epidemiology symposium Lima-peru

11- N.beiczadeh. 2005. Detection and geographical distribution of potato leaf roll virus and vector in khorasan. 5 th Asia pacific congress of Entomology korea.

 

12- س. فروتني، ب. جعفرپور، م.ف. رستگار و ن. بيك زاده- 1383. شناسايي گروههاي نژادي 1 و 3 ويروس X سيب زميني در استانهاي اردبيل و خراسان. شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران.

13- س. فروتني، ب. جعفرپور، م.ف. رستگار و ن. بيك زاده- 1384- وقوع گروه نژادي 3 ويروس X سيب زميني در ايران- چهارمين كنگره علوم باغباني ايران- مشهد

14- س. فروتني، ب. جعفرپور، م.ف. رستگار و ن. بيك زاده- 1384. وقوع گروه نژادي 1 ويروس X در ايران- چهارمين كنگره علوم باغباني ايران- مشهد

15-N.Beiczadeh. 2006. The role of suking insects in transwission og potato leaf roll virus in khorasan razavi province. Symposium on Management of vector-Borne viruses, 7-70 Feb. India

 

طرحهاي تحقيقاتي:

1- پراكندگي جغرافيايي، دانه ميزباني و ناقلين CABXV و نقش آن در عارضه زردي كدوئيان ( خربزه – كدو ) در برخي از مناطق ايران- شماره طرح: 034-80-11-100 ( ملي )- سمت در طرح: مجري مسوول در خراسان ( پايان يافته )

2- شناسايي و تعيين پراكندگي ويروس لوله اي شدن برگ سيب زميني و ناقلين آن در خراسان- شماره طرح: 062-81-11-109 ( استاني ) سمت در طرح: مجري مسوول ( پايان يافته )

3- بررسي صفات كيفي و كمي كلون هاي برتر سيب زميني و ارزيابي مقاومت آنها به ويروس هاي مهم – شماره طرح: 80116-11-12-100 ( ملي )- سمت درطرح: مجري مسوول در خراسان ( پايان يافته )

4- شناسايي و بررسي پراكنش ويروس هاي مهم خسارت زاي كروسيفرهاي باغي و زراعي ( انواع كلم، شلغم، ترب، تربچه، شب بو و چليپا ) در ايران. – شماره طرح: 063-81-11-100 ( ملي )- سمت در طرح: مجري مسوول در خراسان ( پايان يافته )

5- بررسي دانه ميزباني ويروس كرلي تاپ چغندر در استان هاي همدان و خراسان- شماره طرح: 066-82-03-79-11-100 ( ملي )- سمت در طرح: مجري مسوول و هماهنگ كننده ( در حال حاضر )

6- بررسي لاين ها و ارقام گندم زمستانه و بهاره – پاييزه در آزمايشات بين المللي. شماره طرح: 80131-12-109 ( استاني )- سمت در طرح: مجري

زمينه هاي تحقيقاتي مورد علاقه:

شناسايي و مديريت عوامل بيماريزات گياهي، بويژه ويروس هاي بيماري زاي گياهي.

بيماري شناسي گياهي مولكولي

دوره هاي آموزشي:

1- روشهاي ارزيابي توليد بذر سيب زميني سالم، موسسه تحقيقات آفات و بيماري هاي گياهي- تهران- 21-18 تيرماه 1379.

2- تكنولوژي شناسايي و كنترل ويروسهاي بيماري زاي گياهي در توليد سيب زميني – موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر – كرج- 21-13 تيرماه 1380

3- تشخيص بيماري هاي ويروسي و فيتوپلاسماي درختان ميوه- مركز تحقيقات ويروس شناسي گياهي – دانشگاه شيراز – 17-13 ديماه 1383

4- تكنيكهاي مدرن در تشخيص ويروس هاي بيماري زاي گياهي- موسسه تحقيقات آفات و بيماري هاي گياهي- تهران – 28-26 تيرماه 1383

5- اصول صحيح كشاورزي ( GAP ) – مركز آموزش كشاورزي خراسان – مشهد – 10-5 مردادماه 1381

Email: beiczadeh@yahoo.com


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0