جمعه, 30 فروردين 1398
مهندس عليرضانژادمحمد نامقي


بيوگرافي

نام و نام خانوادگي: عليرضا نژاد محمد نامقي

متولد: 1352

مدارك تحصيلي:

 ليسانس مهندسی کشاورزی ( زراعت واصلاح نباتات) از دانشگاه تهران؛ سال 1375

 فوق ليسانس مهندسی منابع طبيعي( مديريت مناطق بياباني) با معدل 88/17 ازمرکز تحقيقات مناطق کويری و بيابانی دانشگاه تهران؛ سال 1378

 

2- عناوين مسووليتها  

کارشناس تدوين دوره در بخش منابع طبيعی، دفتر مراکز آموزش جهاد سازندگی، 1376-1379

هيات علمی دانشگاه جامع علمی- کاربردی ( طرح مشمول)، موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی، 1379-1381

تدريس در مرکز آموزش، مجتمع آموزش جهاد کشاورزی خراسان، 1382-1383

مشاورمطالعاتی مديريت مطالعات و تدوين منابع علمی، موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی، 1381-1382

کارشناس مطالعات منابع طبيعی، شرکت  خدمات مهندسی آب و خاک، 1383

عضو کميته علمی، هيات داوران و کميته اجرايی در سومين و چهارمين همايش آموزش های علمی – کاربردی، موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی، 1380-1382

همكار طرح تحقيقاتی، مرکز تحقيقات مناطق کويری و بيابانی ايران، 1381-1382

 كارشناس مسئول اداره ي آبخيزداري كلات، سازمان جهاد كشاورزي خراسان، 1384

همكار طرح تحقيقاتی، مديريت آبخيز داري  و سازمان جهاد كشاورزي خراسان رضوي ، 1383-1385

 

3- زمينه هاي آموزشي

احیای مناطق خشک و نيمه خشک، آموزش ضمن خدمت مجتمع آموزش جهاد کشاورزی خراسان 1382

روشهای استحصال آب باران، مقطع كارداني

  رابطه آب خاک و گياه، مقطع كارداني

اصول زراعت و باغبانی، مقطع كارداني

احيای بيولوژيک  حوزه های آبخيز، مقطع كارداني

زراعت گياهان علوفه ای، مقطع كارداني

عمليات احيای بيولوژيک حوزه های آبخيز، مقطع كارداني

حفاظت خاک، مقطع كارداني

مديريت تلفيقي زراعت و مرتع، مقطع كارداني

آب وخاك 2، مقطع كارداني

توليد ونگهداري بذر گياهان مرتعي، مقطع كارداني

 

4- انتشارات علمي

معيار هاي تدوين متون علمي – كاربردي با روش تحليل محتوايي ارايه شده،  پنجمين  همايش آموزشهاي علمي- كاربردي، شيراز، 1383

به نژادي گياهان مرتعي، مجموعه مقالات اولين همايش ملي تحقيقات مديريت دام و مرتع، سمنان، 1381

استفاده بهينه از منابع آب با استفاده از خاك پوش ها در توليد محصولات كشاورزي، اولين كنفرانس ملي بررسي راهكارهاي مقابله با كم آبي و خشكسالي، يزد 1379

كاربرد خاك پوش ها در زيست بوم هاي مناطق خشك و نيمه خشك ، The Application of mulch in Agricultural Ecosystem in Arid and Semi-arid Regions، مجموعه مقالات همايش منطقه اي توسعه پايدار در زيست بومهاي بياباني، يزد، 1379

گلستان در بستر سيلاب – تحليلي علمي از  دلايل وقوع سيلاب در استان گلستان، نشريه آموزشهاي علمي – كاربردي، شماره 9، 1381

تالاب هامون چشمه سار شنهاي روان، نشريه آموزشهاي علمي – كاربردي، شماره 10، 1383

بيابان پديده اي پيش رونده، نشريه آموزشهاي علمي – كاربردي، شماره 13 و 14، 1382

مقايسه اثر خاك پوش هاي پلي اتيلن و آلي بر عملكرد پنبه در منطقه كاشان، مجله علوم كشاورزي ايران، جلد 33، 1381

مديريت تلفيقي زراعت و مرتع (كتاب)، در دست چاپ

ويراستاري علمي و فني كتاب مرتع و مرتع داري در مناطق خشك و بياباني، مولف آقايان دماوندي و اهرنجاني، ناشر مووسه آموزش علمي كاربردي جهاد سازندگي

داوري علمي كتاب روشهاي احياي بيابان با پوشش گياهي

بررسي و ارزيابي علمي كتاب كاربرد مالچ ها در حفاظت خاك

بررسي علمي و ارزيابي كتاب فاضلابها و معيار هاي كيفي آنها در كشاورزي

بررسي و ارزيابي علمي كتاب نقش عوامل فيزيكي در تشكيل خاك

 

5- طرح  تحقيقاتی  

تعيين اندازه اقتصادی و واحدهای اجتماعی پايه مرتعداري، سمنان،لرستان و مرکزی، 1375-1378

کاربردمالچهای آلی و پلی اتيلن در توليد محصولات کشاورزی، كاشان، 1377-1378

طرح ملی تدوين  استاندارد های آموزشی مشاغل  روستايی و کشاورزی کشور، كل كشور، 1379-1382

استفاده از خاکپوش های معدنی و آلی در توليد محصولات کشاورزی، كرمان، 1381-1382


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0