جمعه, 30 فروردين 1398
دكتر حميد جندقيحمید جندقی

تاریخ تولد: 1342

سال اخذ مدرک و نام محل اخذ مدرک: دانشگاه شیراز – دانشکده دامپزشکی – سال 1372

عناوین مسوولیتها:

مدیر گروه دامپزشکی مجتمع آموزش عالی شهید هاشمی نژادزمینه های آموزشی:

بافت شناسی- آسیب شناسی- بیماریهای عفونی نشخوارکنندگان- بیماریهای مشترک انسان و دام – اصول کنترل و پیشگیری از بیماریها- ایمنی شناسی- دروس تدریس شده در مقطع کاردانی می باشد.


انتشارات علمی:

- بررسی میزان شیوع آلودگی به دیکروسلیوم دردامهای کشتارشده درکشتارگاه صنعتی مشهد درطی سالهای 85-87

- بررسی میزان شیوع آلودگی به فاسیولا دردامهای کشتارشده درکشتارگاه صنعتی مشهد درطی سالهای 85- 87

- بررسی گذشته نگر میزان شیوع کیست هیداتید درشهرستان مشهد

level of mercury in bovine and ovine raw milk in different seasons and areas of khorasan razavi,the 1st international congress of large animal practitioners 23-24 february 2011- tehran-Iran

- مشاوره پایان نامه مقطع دکتری دانشگاه تربیت مدرس تحت عنوان " مقایسه تاثیر برخی محرکهای ایمنی درجوجه های گوشتی

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه:

آدرس پست الکترونیکی

hamidjandaghi@gmail.com


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0