جمعه, 30 فروردين 1398
ايميل همكاران مركز

ايميل همكاران مركز

 

 ايميل همكاران مركز از سايت موسسه علمي كاربردي جهادكشاورزي

 به آدرسhttp://mail.itvhe.ac.ir:81

s-maleki@itvhe.ac.ir 1 - آقاي مهندس سهيل مالكي

m-shamsabadi@itvhe.ac.ir 2- آقاي مهندس محمدعلي شمس آبادي
3- خانم دكترسونيازكي زاده s-zakizadeh@itvhe.ac.ir
4- آقاي دكترعليرضافروغي a-foroghi@itvhe.ac.ir
5- آقاي حجت السلام والمسلمين محمودتوكليان m-tavakolian@itvhe.ac.ir
6- آقاي دكتر جوادايزي j-ezi@itvhe.ac.ir
7- آقاي دكترحميدجندقي h-jandaghi@itvhe.ac.ir
8- آقاي مهندس محمدرضاصلواتي m-salavati@itvhe.ac.ir
9-آقاي مهندس حسين روحاني h-rohani@itvhe.ac.ir
10- آقاي مهندس مهدي عامل m-amel@itvhe.ac.ir
11- آقاي علي سراياني a-sarayani@itvhe.ac.ir
12- آقاي محمدپورثاني poursani@itvhe.ac.ir
13- آقاي حسين دهباني h-dehbani@itvhe.ac.ir
14- آقاي عباس زارعي a-zaree@itvhe.ac.ir
15- آقاي محمدرضاكوشامقدم m.kosha@itvhe.ac.ir
16- آقاي عليرضاقاسمي آريان  a.ghasemi@itvhe.ac.ir
17- آقاي فيروزحسن پور f.hasanpour@itvhe.ac.ir
18- آقاي مصطفي فكور  m.fakor@itvhe.ac.ir
19- آقاي محسن برخوردار m.barkhordar@itvhe.ac.ir
20- آقاي حجت السلام  غلام حسين مومن g-momen@itvhe.ac.ir
21- آقاي دكترمسعود نجفي m-najafi@itvhe.ac.ir
22- آقاي دكترحسين حيدري  h-hydari@itvhe.ac.ir
23- آقاي مهندس مجتبي ناصري  m-naseri@itvhe.ac.ir
24- آقاي علي محمد دهستاني a-dehestani@itvhe.ac.ir
25- ايميل مركزآموزش جهادكشاورزي خراسان رضوي  razavi@itvhe.ac.ir 


ايميل همكاران مركز از سايت سازمان تحقيقات
، آموزش وترويج كشاورزي

 به آدرس      http://mail.areo.ir

 

26- آقاي مهندس محمدعلي شمس آبادي  m.shamsabadi@areo.ir

27- آقاي مهندس مهدي عامل m.amel@areo.ir

28- آقاي مهندس سهيل مالكي s.maleki@areo.ir

29- آقاي علي سراياني a.sarayani@areo.ir

30- آقاي علي طالبي a.talebi@areo.ir

31- آقاي حسن رشيدي h.rashidi@areo.ir

32- آقاي محسن قدس روحاني m.ruhani@areo.ir

33- آقاي ناصربيك زاده  n.biczadeh@areo.ir

34- آقاي رضا رستميان  r.rostamian@areo.ir

35- آقاي حسين ابراهيمي h.ebrahimi@areo.ir

36- آقاي محمد سعيدي m.saedi@areo.ir

37- آقاي محمد حسن فرخ زاده m.farokhzadeh@areo.ir

38- آقاي محمدرضاحجاجيان m.hojajian@areo.ir

39- آقاي بابك امين b.amin@areo.ir

40- آقاي مهدي كي دشتي m.dashti@areo.ir

41- آقاي مصطفي فرهادي m.farhadi@areo.ir

42- آقاي علي رضانژادمحمد نامقي a.nameghi@areo.ir

43- آقاي محمد علي ابراهيمي m.ebrahimi@areo.ir

44- آقاي علي علوي كيا a.alavikia@areo.ir

نام و نام خانودگی

آدرس پست الکترونیکی

نام کاربری

حسین توکلی

h.tavakoli@areo.ir

h.tavakoli

یعقوب رحمانیان

y.rahmanian@areo.ir

y.rahmanian

ناصر بیک زاده

n.beikzadeh@areo.ir

n.beikzadeh

معصومه آتشی

m.atashi@areo.ir

m.atashi

مرتضی امامی

m.emami@areo.ir

m.emami

محمود کیانفرد

m.kiyanfard@areo.ir

m.kiyanfard

محمد مهدی سابقی

m.sabeghi@areo.ir

m.sabeghi

محمد علی ابراهیمی

ma.ebrahimi@areo.ir

ma.ebrahimi

محمد صفار

m.saffar@areo.ir

m.saffar

محمد رحیم تهامی

m.tahami@areo.ir

m.tahami

محمد جواد کاظم زاده

m.kazemzadeh@areo.ir

m.kazemzadeh

محمد تقی وفائیان

m.vafayian@areo.ir

m.vafayian

لیدا ناصری

l.naseri@areo.ir

l.naseri

علیرضا وحدتی

a.vahdati@areo.ir

a.vahdati

ربابه شمشیری نصرآبادی

r.shnasrabadi@areo.ir

r.shnasrabadi

علی قنادی

a.ghanadi@areo.ir

a.ghanadi

علیرضا کاکتی

a.kakati@areo.ir

a.kakati

علی اصغر بهزادی

a.behzadi@areo.ir

a.behzadi

سید فاضل فاضلی

f.fazeli@areo.ir

f.fazeli

سید علی محمدی

a.mohamadi@areo.ir

a.mohamadi

سید جلال کلاهدوز

j.kolahdooz@areo.ir

j.kolahdooz

حسین عطایی

h.atayi@areo.ir

h.atayi

حسن رستمی

h.rostami@areo.ir

h.rostami

جواد سیف یگانه

j.syeganeh@areo.ir

j.syeganeh

جواد داوری

j.davari@areo.ir

j.davari

اعظم قنایی

a.ghanayi@areo.ir

a.ghanayi

احمد میرشاهی

a.mirshahi@areo.ir

a.mirshahi

محمود بک زاده

m.bekzadeh@areo.ir

m.bekzadeh

حسین طباطبایی

h.tabatabaei@areo.ir

h.tabatabaei

مریم دیوان بیکی

m.divanbeiki@areo.ir

m.divanbeiki


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0