جمعه, 30 فروردين 1398
دانشگاه هاي علوم پزشكي

 

دانشگاه های علوم پزشکی

پايگاه اطلاعاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  دانشگاه علوم پزشکی شيراز
دانشگاه علوم پزشکی تهران يکی از باسابقه ترين مراکز آموزش و تحقيقات پزشکی در ايران است. اين مرکز بخش علوم پزشکی دانشگاه تهران می باشد دانشگاه علوم پزشکی تهران
  دانشگاه علوم پزشکی گيلان
  آکادمی علوم پزشکی
  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
  دانشگاه علوم پزشکی تبريز
  دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  دانشگاه علوم پزشکی بابل
معرفی بخشهای مختلف دانشگاه، اساتيد هيئت علمی و مراکز تحقيقاتی دانشگاه علوم پزشکی ايران
معرفی دانشکده های مختلف دانشگاه و بانکهای اطلاعاتی دانشگاه علوم پزشکی بقية الله
  دانشگاه پزشکی شهيد بهشتی
معرفی منابع تحقيقاتی پزشکی در ايران و ساير نقاط جهان و نيز ارائه اخبار پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
  دانشگاه علوم پزشکی زنجان
  دانشگاه علوم پزشکی ياسوج
  دانشگاه علوم پزشکی اهواز
پايگاه اطلاعاتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان شامل اطلاعاتی در مورد دانشکده ها، بخشهای مختلف دانشگاه، بيمارستانها و کتابخانه دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی کرمان
  دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
  دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
  دانشکده علوم پزشکی همدان
  دانشگاه علوم پزشکی اراک
دانشگاه علوم پزشکی خدمات درمانی شهيد صدوقی يزد دانشگاه پزشکی صدوقی يزد
  دانشگاه علوم پزشکی کردستان
  دانشگاه علوم پزشکی لرستان
معرفی دانشکده، بخشهای مختلف آن و بيمارستانها و پزشکان شهرستان سبزوار دانشکده علوم پزشکی سبزوار
  دانشگاه علوم پزشکی سمنان
دانشکده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده بهداشت پزشکی تهران
  دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
  دانشگاه علوم پزشکی قزوين
 


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0